Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká barokní krajina

Česká barokní krajina

Ekonomicky účelná a estetická krajina 17. a 18. století výrazně utvořila ráz české krajiny patrný dodnes. Jsou pro ni typické dlouhé lány polí, hustá síť silnic a cest, drobné sakrální stavby ve volné krajině a velké množství barokních kostelů.


Ukázka prvků české barokní krajiny. Autor: Dieringer63, licence CC BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Podrobné informace

Česká barokní krajina představuje krajinně-historický fenomén. Krajina utvářená v 17. a 18. století dává estetický ráz českým zemím dodnes. Vznikala jako reakce na devastaci českých zemí v období třicetileté války. Typická je pro ni zřetelnost lidského zásahu s uchováním výrazné estetičnosti a propojení člověka s přírodou. Úpravy krajiny v období baroka byly do velké míry hospodářského a praktického účelu, nechyběly ale ani esteticky cílené zásahy. V otevřené krajině lze pozorovat navzájem oddělené lány polí, vedle luk a pastvin. Dále rozvinutou síť cest lemovaných stromy a upravenými vodními toky, které v této době začaly být výrazněji využívány k hospodářským účelům, objevují se mlýny, pily, náhony apod. Nedílnou součástí barokní krajiny jsou sakrální stavby, boží muka, křížky, křížové cesty a další, které sloužily jako místa duchovního zastavení v otevřené krajině. V tomto období vzniká také velké množství poutních míst.

Asi nejzřetelněji jsou patrné barokní kostely a kapličky, které dodnes tvoří významnou dominantu českých měst a vesnic. Kromě velkého množství dochovaných barokních domů, návsí, soch či hospodářských budov představují podstatnou součást barokní krajiny také velkolepé komplexy šlechtických sídel promyšleně zasazené do krajiny, která byla někdy pro jejich účely významně upravena.  K velkolepým profánní sídlům patří velmi pečlivě upravené zahrady. V architektuře českého baroka převládají dynamizující vzory typické svojí složitostí a velkolepostí. Časté jsou nepravidelnosti, spirálová či jiná zakřivení, prohýbání stěn, iluzornost a motivy překvapení. Typickými příklady barokní architektury a jejího krajinného zasazení je východočeský Kuks či středočeský zámek ve Veltrusech obklopený velkolepým parkem.

Použité zdroje
PROKOPOVÁ, Dana - MODRÁ, Barbora. Česká barokní krajina. In: Průhledy: občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava. Ostrava: Obec spisovatelů, středisko Ostrava, 2009/13 - 14. ISSN 2336-8896. Dostupné také z: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%C4%8Desk%C3%A1+barokn%C3%AD+krajina#.
SVOBODA, František et al. Krajina jako dílo: barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Vydání první. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou architektury a Masarykovou univerzitou, Ekonomicko-správní a Filozofickou fakultou, 2016. 347 stran. ISBN 978-80-87967-08-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.