Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Doba pobělohorská (14 záznamů)

Albrecht z Valdštejna

Český šlechtic, politik a generalissimus císařských vojsk, který dosáhl za třicetileté války mimořádných vojenských i politických úspěchů a stal se jednou z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

Bitva u Jankova

Největší bitva třicetileté války na českém území. Švédská armáda zde 6. 3. 1645 uštědřila drtivou porážku císařskému vojsku Ferdinanda III., a vážně tak ohrozila postavení Habsburků ve střední Evropě.

České osvícenství

Česká variace nejvýznamnějšího mezinárodního intelektuálního proudu druhé poloviny 18. století. Osvícenské ideály formovaly první generaci národních buditelů a umožnily položit základy moderního českého jazyka a kritické historiografie.

Doba pobělohorská

Označení pro politický, ideový a kulturní režim nastolený po roce 1620. Pobělohorská epocha byla typická dominancí katolického náboženství a sakrální kultury, příznačný pro ni byl politický absolutismus a redukce české jazykové a národní identity.

Ferdinand II.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1620–1637. V českém prostředí jeden z nejvíce opovrhovaných panovníků a symbol násilné rekatolizace českých zemí.

Ferdinand III.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1637–1657. Málo známý panovník,  který se výrazně zasloužil o ukončení třicetileté války, ale zároveň i o dokončení rekatolizace Čech a Moravy.

Josef I.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1705–1711. V českých zemích prakticky zapomenutý panovník, zároveň však také vzdělaný a kultivovaný reformátor, který během své krátké vlády usiloval o výraznou modernizaci habsburské říše.

Karel VI.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1711–1740, španělský král v letech 1703–1711. Poslední mužský příslušník habsburského rodu v mužské linii.

Leopold I.

Český a uherský král v letech 1657–1705, římský císař v letech 1658–1705. Za jeho vlády se habsburská monarchie dokázala zařadit mezi přední evropské mocnosti.

Obléhání Brna

Významné střetnutí závěrečné fáze třicetileté války, během nějž nepočetná brněnská posádka odolala několinásobně silnější švédské armádě generála Torstensona a zmařila tak snahu Švédů o útok na Vídeň.

Obnovené zřízení zemské

Souhrnný zákoník vydaný v roce 1627 pro Čechy a v roce 1628 pro Moravu, právně zakotvující převratné změny poměrů, k nimž došlo po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře.

Pobělohorská emigrace

Jedna z nejrozsáhlejších vln emigrace, jakou české země ve svých dějinách zažily. Nastala po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, kdy byly Čechy a Morava rekatolizovány vítěznými Habsburky.

Polyxena z Lobkovic

Česká šlechtična původem z rodu Pernštejnů, označovaná ve své době za „první dámu Království českého“. Díky mimořádnému vzdělání, vlivu a bohatství, které dokázala nashromáždit, se řadila mezi nejrespektovanější osobnosti své doby.

Třicetiletá válka a české země

Nejrozsáhlejší a nejničivější konflikt, jaký raně novověká Evropa do té doby poznala. České země během něho prošly zásadní náboženskou a společenskou proměnou a zároveň se staly obětí jedněch z nejpustošivějších bojů ve svých dějinách.

Zobrazeno 1 - 14 záznamů
z celkového počtu 14

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.