Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Erazim Kohák

Erazim Kohák

Český filozof s výraznou vazbou na téma ochrany životního prostředí. Většinu svého života prožil v USA, kde se akademicky věnoval otázkám vztahu člověka a světa, rozvoji fenomenologie a problémům etiky.


Erazim kohák-portrét. Autor: P. matel. Licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erazim_Kohák_-_portrét.jpg
Podrobné informace

*21. 5. 1933 Praha – † 8. 2. 2020 Praha

Podstatnou část svého života strávil Erazim Kohák ve Spojených státech amerických, kam jeho rodiče uprchli po převzetí moci komunisty v únoru roku 1948. Byl stipendistou prestižní univerzity v Yale, kde také získal doktorát z filozofie a religionistiky. Od 70. let pak působil na Bostonské univerzitě (Boston University), kde roku 1977 získal titul profesora. Kohák se věnoval především otázkám lidské zkušenosti ve světě, etickému rozměru vzájemných mezilidských vztahů a rovněž morální filozofi. Autentickým způsobem tak navazoval na demokratickou tradici české morální filozofie, jak ji rozvíjeli T. G. Masaryk anebo Jan Patočka. Ovlivnil řadu svých amerických studentů, světového renomé nabyl jako přední představitel filozofie etiky, kterou rozvíjel zejména v jejím ekologickém smyslu. Dlouhodobě se zaobíral otázkami vztahu člověka a přírody, problémem udržitelnosti a stability jejich vzájemných perspektiv. Přínos Erazima Koháka pak spočívá zejména ve způsobu, jakým kultivoval debatu o enviromentální politice a ekologii. Byl patrně nejvýznamnějším představitelem české křesťanské enviromentální etiky.

Do České republiky se Erazim Kohák vrátil natrvalo v roce 1995. Je autorem řady esejů o demokracii, etice, o morálním smyslu politiky. Jeho tituly jako Průvodce po demokracii měly často populárně naučný charakter a sloužily k porozumění klíčovým pojmům moderní politiky. Jako filozof se Kohák nadále věnoval otázce proměn mezilidských vztahů a veřejného života a jejich bezprostředních dopadů na životní prostředí v současném světě globální modernity. K jeho ojedinělým knižním publikacím patří v tomto ohledu například kniha Zelená svatozář, v níž seznámil českého čtenáře s množstvím odlišných náhledů na problém ochrany přírody a zdrojů a enviromentální hnutí představil jako pestré, nejednotné, ale zvláště aktuální. Svým přístupem, který lze označit jako ekoncentrismus, Kohák oponoval pravicovému liberalismu s jeho představou neomezeného růstu.

Použité zdroje
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. Studijní texty; sv. 17. ISBN 80-85850-63-X.
KOHÁK, Erazim. Člověk, dobro a zlo: o smyslu života v zrcadle dějin: kapitoly z dějin morální filosofie. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1993. 271 s. Filosofické texty. Velká řada; sv. 1. ISBN 80-901625-3-3.
KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2009. 367 s. Filosofie a sociální vědy; sv. 29. ISBN 978-80-7007-293-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.