Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

České knihovny

Instituce, jež mají v českých zemích dlouhou tradici. Česká knihovní síť patří mezi nejsvébytnější svého druhu na světě.

České národní obrození

Proces zformování a emancipace novodobého českého národa, který probíhal od konce 18. do poloviny 19. století.

České osvícenství

Česká variace nejvýznamnějšího mezinárodního intelektuálního proudu druhé poloviny 18. století. Osvícenské ideály formovaly první generaci národních buditelů a umožnily položit základy moderního českého jazyka a kritické historiografie.

České stavovské povstání

Povstání nekatolických stavů zemí Koruny české a Rakouska proti vládě Habsburků, které probíhalo v letech 1618–1620. Je považováno za počátek třicetileté války.

Česko-německé jazykové spory

Jeden z hlavních konfliktů mezi Čechy a Němci v českých zemích v druhé polovině 19. a první čtvrtině 20. století. Výrazně přispěl k vyhrocení vztahů mezi oběma národy a v konečném důsledku i k rozpadu Rakouska-Uherska.

Česko-rakouské vyrovnání

Ústřední požadavek českých politických elit od poslední třetiny 19. století do první světové války, jímž se pokoušeli vyřešit nerovnoprávné postavení českého národa v rámci Rakouska-Uherska. Fakt, že požadavek nebyl naplněn, významně ovlivnil postoj Čechů k monarchii.

Československá destalinizace 1956–1968

 Způsob vyrovnání se s represivní minulostí českého stalinismu, politickými procesy, kultem osobnosti a radikální sovětizací. Soubor legálních zásahů a sociálních procesů, jimiž si československá veřejnost od roku 1956 osvojovala humanistický socialismus.

Československé legie

Dobrovolnické jednotky Čechů a Slováků zformované za první světové války ve Francii, Itálii a Rusku a bojující proti centrálním mocnostem. Sehrály významnou úlohu při formování československého státu a v ruské občanské válce.

Československé meziválečné opevnění

Soustava betonových pevností a pevnůstek budovaná v letech 1935–1938 na obranu Československa před útokem Německa, Polska a Maďarska. Dnes je nejviditelnějším symbolem odhodlání tehdejší společnosti bránit svoji zemi proti Hitlerově agresi.

Českoslovenští letci ve 2. světové válce

Českoslovenští piloti, kteří v letech 1939–1945 bojovali na straně Spojenců proti hitlerovskému Německu. Tvoří nejznámější a nejslavnější skupinu českých a slovenských vojáků, kteří se zúčastnili druhé světové války a dodnes se těší mimořádnému respektu.

Dalimilova kronika

Nejstarší česky psaná veršovaná kronika. Její obsah má výrazné vlastenecké ladění.

Defenestrace

Násilné vyhození z okna. V českých dějinách bývá pojem spojován s několika akcemi odporu ukončených shozením čelných úředníků z okna. Několik incidentů tohoto druhu se odehrálo v Praze v průběhu 15. a počátkem 17. století.

Doba pobělohorská

Označení pro politický, ideový a kulturní režim nastolený po roce 1620. Pobělohorská epocha byla typická dominancí katolického náboženství a sakrální kultury, příznačný pro ni byl politický absolutismus a redukce české jazykové a národní identity.

Gelasius Dobner

Český kněz a osvícenský historik německého původu. Je považován za zakladatele českého kritického dějepisectví.

Lubomír Doležel

Český lingvista a literární teoretik zabývající se stylistikou, naratologií a teorií fikčních světů. Působil nejen v Československu, ale i v USA, především však v Kanadě a v Česku.

 

 

 

Čeští dominikáni

Řád dominikánů přišel do českých zemí již v první polovině 13. století, výrazně se v této době zasloužil o rozvoj městského osídlení. V současné době se v ČR nachází šest dominikánských klášterů.

Antonín Dostál

Český lingvista, významný byzantolog a paleoslavista 20. století působící v Československu, SRN a v USA. Jeho vědecké dílo bylo od 60. let respektováno i v zahraničí.

 

Druhá republika

Označení pro státní a politický útvar bývalého Československa v rozmezí od počátku října 1938 do 15. března 1939. Forma státu, vzniklá na základě přijetí Mnichovské dohody ze září 1938. Politická kultura útvaru se vyznačovala konzervativní autoritářskou linií.

Alois Eliáš

Československý generál, účastník protirakouského i protinacistického odboje, předseda protektorátní vlády. Za svou spolupráci s československým odbojem byl nacisty popraven.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.