Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ústavní soud

Ústavní soud

Soudní orgán ochrany ústavnosti. Formálně stojí mimo soustavu obecných soudů.


Budova Ústavního soudu. ČTK/Šálek Václav.
Podrobné informace

Ústavní soud má v České republice dlouhou tradici, která začíná již záhy po vzniku první republiky. Zřízen byl již ústavní listinou z 29. 2. 1920 a poprvé zasedl 17. 11. 1921. Právní úpravou obsahující pravomoci, které činí ústavní soud ústavním, Československo předběhlo i rakouskou justici. Po prvním desetiletém funkčním období následovala sedmiletá pauza a další funkční období trvalo jen krátce v letech 1938–1939. Ústavní soud byl konstitučně znovu zakotven až v roce 1968, ale realizace se dočkal až po pádu komunismu v roce 1991. Ústavní soud České a Slovenské Federativní republiky působil sice pouze krátce, byl však neobvykle činný. Po rozdělení republik zahájil Ústavní soud České republiky svou činnost 15. 6. 1993, kdy Václav Havel jmenoval dvanáct z jeho patnácti soudců.

Pravomoci a působnost Ústavního soudu jsou taxativně stanoveny v Ústavě, hlavě čtvrté, a v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Patří mezi ně například rozhodování o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, jsou-li v rozporu s ústavou, o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky nebo třeba o souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem. Lidskoprávní ochrannou funkci plní především skrze řízení o stížnosti proti zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, čímž se myslí především rozsudky soudů nebo rozhodnutí orgánů státní správy.

Ústavní soud sestává celkem z patnácti soudců rozhodujících buď ve tříčlenných senátech či v plénu. Jejich funkční období trvá deset let. Předsedu a místopředsedy jmenuje prezident republiky, ostatní soudce pak se souhlasem Senátu. Ústavní soudci disponují omezenou trestněprávní imunitou, bez souhlasu Senátu nemohou být po dobu funkce trestně stíháni. Sídlem Ústavního soudu je Brno.

 

Použité zdroje
PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-0.
Ústavní soud. Historie ústavního soudnictví [online]. 2015 © Ústavní soud [cit. 10. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.usoud.cz/historie-ustavniho-soudnictvi.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.