Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká národní banka

Česká národní banka

Ústřední banka státu. Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu.


Česká národní banka. Autor: spaceman117, licence CC BY-SA 3.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka_-_panoramio.jpg
Podrobné informace

Česká národní banka existovala v různých obměnách, které více či méně naplňovaly její pojetí jakožto ústřední banky státu, už od 20. let 20. století. Jejím předchůdcem se záhy po vzniku Československa stal Bankovní úřad, který vykazoval již faktické vlastnosti stání banky. Národní banka Československa pak zahájila svou činnost 1. 4. 1925. Od března 1939 byla sérií kroků nacistického Německa (vytvoření celní unie s Německem, zabavení zlatých měnových zásob, financování německých vojenských orgánů aj.) její činnost ochromena. Po krátkém poválečném mezidobí, v němž usilovala o oživení národního hospodářství i na úrovni nejmenších podniků, přišly události února 1948 a nově přejmenovaná a zákonem ukotvená Státní banka československá se stala nástrojem politiky státu. Bankovní systém byl změněn z dvoustupňového na jednostupňový a do čela banky byl namísto rady dosazen ředitel. K dvoustupňovosti a kolektivnímu řízení se Československo vrátilo až po pádu komunismu.

Na konci roku 1992 byla Česká národní banka povýšena na ústavní úroveň a zahrnuta do textu Ústavy. Její úprava je zakotvena samostatně v hlavě šesté a dále v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Jejími hlavními úkoly je především určovat měnovou politiku, vydávat bankovky a mince, řídit peněžní oběh nebo pečovat o cenovou stabilitu, banky a další finanční instituce. Funguje tedy nejen jako ústřední banka státu, ale rovněž jako správní úřad a podnikatelský subjekt. V rámci své činnosti je oprávněna vydávat vyhlášky publikované ve Sbírce zákonů.

V čele České národní banky stojí sedmičlenná Bankovní rada jmenovaná prezidentem republiky na šest let. Jejími členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové. O svěřených záležitostech rozhoduje ve složení alespoň tří členů a guvernéra, popřípadě pověřeného viceguvernéra, a to prostou většinou hlasů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Sídlem České národní banky je Praha.

Použité zdroje
PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-0.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.