Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Akce K a Akce Ř

Série násilných akcí vedených komunistickým režimem v roce 1950 proti mužským i ženským řeholním řádům v Československu, které vyústily v jejich faktickou likvidaci.

Albrecht II. Habsburský

Český, uherský a římský král v letech 1438–1439, rakouský vévoda v letech 1404–1439. Po Rudolfu I. Habsburském byl druhým představitelem rodu Habsburků na českém trůně.

Albrecht z Valdštejna

Český šlechtic, politik a generalissimus císařských vojsk, který dosáhl za třicetileté války mimořádných vojenských i politických úspěchů a stal se jednou z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

Madeleine Albrightová

Madeleine Albrightová (Madeleine Albright), bývalá ministryně zahraničních věcí USA česko-židovského původu; významně se zasloužila o rozšíření NATO o země bývalého východního bloku.

Anna Lucemburská

Dcera Karla IV., anglická královna v letech 1382–1394. Byla jedinou anglickou panovnicí českého původu. Pro svoji dobrotu a milosrdnost je v anglické lidové tradici známa jako „dobrá královna Anna“.

Archeologie časně slovanského období

Studium hmotné kultury skupiny, jež na české území začala pronikat zejména od 6. století a ke které se současný český národ hlásí jako ke svému etnickému základu.

Archeologie Velké Moravy

Označení pro studium hmotných pramenů prvního známého stabilního státního útvaru západních Slovanů, který vznikl v 9. století.

Bachův absolutismus

Politická doktrína v rakouském císařství v letech 1851–1859, označovaná podle ministra vnitra Alexandra Bacha. Na téměř devět let znamenala v rakouském císařství konec ústavního režimu a přinesla období nesvobody a stagnace politického života.

Bohuslav Balbín

Historik, všestranný literát, teoretik humanitních disciplín, pedagog a kněz. Svou encyklopedií a Obranou jazyka slovanského, zvláště českého zahájil období reformy politických a společenských důsledků bitvy na Bílé hoře.

Bedřich (kníže)

Český kníže v letech 1172–1173 a podruhé v letech 1178–1189. Slabý vládce, jehož závislost na římském císaři vyústila ve vážné ohrožení územní celistvosti českého státu.

Benediktini v českých zemích

Nejstarší římskokatolický řád v českých zemích. Zakládal velkolepé a architektonicky cenné kláštery. Dnes můžeme najít jejich komunitu v Rajhradě, Praze-Břevnově a v Praze-Emauzích.

Edvard Beneš

Československý prezident, působil v této funkci i v exilu během druhé světové války.

Benešovy dekrety

Mimořádná zákonná opatření a normy z let 1940–1945. Veškeré dekrety byly autorizovány prezidentem Edvardem Benešem a sloužily jako opatření k zajištění kontinuity práva během válečných let a poválečné společenské krize. Byly právní reakcí na kolaboraci.

Bible kralická

Vysoce ceněný překlad Bible vytvořený ve druhé polovině 16. století. Je to první překlad Bible do češtiny z původních jazyků a jeden z největších počinů českého humanismu vůbec.

Bitva na Bílé hoře

Rozhodující bitva první fáze třicetileté války, v níž byla 8. 11. 1620 armáda českých nekatolických stavů drtivě poražena vojsky Habsburků a katolické ligy. Její následky vedly k tomu, že je dodnes vnímána jako jedno z největších národních traumat.

Bitva na Moravském poli

Slavná bitva, v níž byl 26. 8. 1278 poražen a zabit český král Přemysl Otakar II. Tragicky tak skončil jeho pokus vybudovat ve střední Evropě mocnou říši.

Bitva na Vítkově

Jedna z nejznámějších bitev husitských válek. Odehrála se 14. 7. 1420 u Prahy na vrchu Vítkov a i přes nevelký počet zúčastněných bojovníků výrazně přispěla k nezdaru první křížové výpravy proti husitům.

Bitva u Domažlic

Bitva mezi husitskými vojsky a účastníky čtvrté křížové výpravy proti husitům, která se odehrála 14. 8. 1431 mezi městy Domažlice a Kdyně. Drtivá porážka křižáckého vojska otevřela cestu k zahájení mírových jednání a k ukončení husitských válek.

 

Bitva u Hradce Králové

Rozhodující bitva prusko-rakouské války. Šlo o druhou největší bitvu 19. století a o vůbec největší, která se kdy odehrála na území dnešní České republiky.

Bitva u Chlumce (1126)

Bitva mezi vojsky českého knížete Soběslava I. a římského krále Lothara III., která proběhla 18. 2. 1126 nedaleko hradiště u obce Chlumec u Ústí nad Labem. Jedna z nejznámějších bitev z období českého knížectví.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.