Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Modelářství

Modelářství

Zájmová a zároveň i profesionální činnost, výroba zmenšených objektů v určitém měřítku vůči předloze. Vzájmové podobě lze modelářství chápatchápati jako sport. Z amatérského modelářství má v Česku tradici například letecké nebo lodní, vedle nich i modelářství plastikové.


Železniční muzeum Stavědlo v Kyjově - model železnice velikosti H0. Autor: Radek Linner, licence CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35343072#/media/File:Muzeum_Stavedlo_04.jpg
Podrobné informace

Modelářství je zájmovou i profesionální činností spočívající ve výrobě zmenšených objektů v určitém měřítku vůči předloze, kdy modelář vlastnoručně vytváří celý model sám z předem nezpracovaného materiálu.Pokud je modelářství činností profesionální, obvykle se jedná o práci designéra při návrzích vzhledu budoucích výrobků, nikoli o práci vyvíjenou pro osobní potěchu nebo potřebu. Takovou povahu modelářství získává až tehdy, jedná-li se o činnost zájmovou. V Česku patří mezi nejčastější modelářské odbornosti modelářství letecké, lodní, železniční, ale i  raketové nebo automobilové. Vedle toho existuje také modelářství plastikové, u něhož modelář sestavuje model z již předem vylisovaných plastikových dílů.Čeští modeláři mohou působit v modelářských klubech, které sdružuje Svaz modelářů České republiky. V současnosti je tvořen členskou základnou čítající asi 6700 členů, z čehož třetinu tvoří mládež, a sdružuje 400 modelářských klubů. Jeho základním posláním je jak organizování a propagace modelářského sportu, tak práce s mládeží a podpora účelného trávení volného času, při kterém člověk rozvíjí technické myšlení a učí se zručnosti. Členové svazu, nejčastěji letečtí, raketoví a lodní modelářise pravidelně účastní prestižních mezinárodních soutěží, na kterých dosahují velmi dobrých umístění, a Svaz má tak bohatou galerii úspěchů.

Modelářství je často podporováno i takovými institucemi jako jsou domy dětí a mládeže (DDM), a to skrze otevírání modelářských kroužků. V minulosti dominovalo mezi všemi druhy modelářství letecké modelářství, to navíc bylo v prvních poválečných letech s přesahem do počátku 50. let 20. století chápáno jako aktivita úzce spjatá s brannou výchovou.Modelářské aktivity byly v období před rokem 1989 začleněny do Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM). O vzrůstající oblibě modelářství během 20. století svědčí i počty organizovaných modelářů. Zatímco koncem 50. let jich bylo 18 000, v roce 1967 již 40 000, přičemž počet neorganizovaných modelářů je v tomto období odhadován na dalších asi 20 000. Své místo si v 60. letech našlo i plastikové modelářství. Tuzemským výrobcem plastikových modelů bylo již tehdy ivýrobní družstvo Směr, vyrábějící plastikové modely dodnes. Do oblasti modelářství lze řadit i dlouhodobě oblíbenou kovovou stavebnici Merkur, která je pod tímto názvem vyráběna od roku 1925 až do dnešních dnů.

 

Použité zdroje
FRANC, Martin a KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 573 s. Šťastné zítřky; sv. 8. ISBN 978-80-200-2229-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.