Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pravěké kultury na území dnešního Česka v období 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Pravěké kultury na území dnešního Česka v období 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Lidské společnosti a jejich výtvory, které jsou známy z území současné České republiky z období, jež následovalo po době kamenné a kdy lidé uměli pracovat s kovy, tedy přibližně z doby mezi 2200 př. n. l. – 6. století n. l.


Keramické nádoby z doby bronzové, Autor: Palkin – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2164980
Podrobné informace

Jedno z pojmenování pozdní doby kamenné – doba měděná (též chalkolit) – naznačuje, že lidé začali k výrobě ozdob, zbraní a pracovních nástrojů používat kromě kamene i měď. Kolem roku 2200 př. n. l. začala ve středoevropském prostoru tento kov nahrazovat slitina mědi a cínu – bronz. Tato surovina stála u zrodu odlišného sociálního rozvrstvení dosud výhradně zemědělsko-pasteveckých společenství. Došlo postupně k nové dělbě práce, vznikala specializovaná řemesla, rozvíjel se dálkový obchod, společnosti i jedinci bohatli nerovnoměrně.

V době mezi 2200 až cca 1700/1600 let př. n. l. (starší doba bronzová) se na území Čech i Moravy rozšířila tzv. únětická kultura charakteristická převážně kostrovým pohřbíváním, otevřenými sídlišti a doklady rostoucího obchodního styku se Středomořím (Březno u Loun, Polepy, Rebešovice). Po polovině 18. stol. př. n. l. ji nahradila věteřovská kultura s výšinnými a opevněnými sídlišti (Věteřov, Praha-Vinoř).

Charakteristickým znakem střední doby bronzové (1700/1600–1300 př. n. l.) je označování kostrových, postupně i žárových pohřbů často mohutnými násypy – mohylami (Plzeň-Jíkalka, Velim, Přítluky). Ve zbroji se poprvé objevuje meč. Tyto kultury jsou některými odborníky považovány za kolébku zrodu keltského etnika.

V mladší době bronzové (1300–950 let př. n. l.) dominoval v pohřebním ritu žeh. Území Čech se stalo součástí komplexu hornodunajských a lužických popelnicových polí (kultura lužická), území Moravy náleželo ke kulturám lužických a středodunajských popelnicových polí. V pozdní době bronzové (950–800/750 let př. n. l.) se opět objevily hroby s výjimečnou výbavou, často označené mohylami. V hmotné kultuře ojediněle zaznamenáváme i předměty vyrobené ze železa.

Následující období až po změnu letopočtu je označováno jako doba železná. V její první části, pojmenované starší doba železná (tj. mladší až pozdní doba halštatská, 800/750–450/400 let př. n. l.), lze v Čechách rozlišit dobu kultury bylanské (800/750–600 př. n. l. – Bylany u Českého Brodu) a pozdní doby halštatské (600/550–400 př. n. l.) a na Moravě dobu kultury horákovské (Horákov u Brna, Býčí skála). Železo se užívalo hlavně k výrobě nástrojů, zbraní a zbroje, ve šperkařství ale nadále dominoval bronz. Mladší době železné (400–70/40 let př. n. l.) vévodila na celém českém území kultura laténská (Keltové). Jsou to období intenzivnějšího kontaktu se Středomořím, zejména prostřednictvím dálkového obchodu (např. jantarová stezka). Koncem doby laténské (70–40 let př. n. l.) začaly na české území pronikat germánské kmeny. Doklady o jejich pobytu jsou zahrnovány pod označení kultura doby římské (40 let př. n. l. – 400 n. l.). Za konec období pravěku v České republice je považována doba či kultura stěhování národů (375–560 let n. l.). Bylo to období přesunů germánských kmenů v Evropě, tedy i přes území Čech a Moravy (Březno u Loun, Čelákovice, Blučina). A právě někdy v průběhu 6. století přicházeli na české území i první Slované.

Použité zdroje
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. 1., Svazek I. do roku 1197. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999. 798 stran. ISBN 80-7185-265-1.
DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 456 s. ISBN 80-7277-106-X.
JIRÁŇ, Luboš et al. Archeologie pravěkých Čech. 5, Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. 265 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86124-78-0.
SALAČ, Vladimír, ed. a DROBERJAR, Eduard. Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. 214 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86124-81-0.
SKLENÁŘ, Karel, BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana a SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 427 s. ISBN 80-7277-115-9.
VENCLOVÁ, Natalie, ed. a DRDA, Petr. Archeologie pravěkých Čech. 6, Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. 173 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86124-79-7.
VENCLOVÁ, Natalie a DRDA, Petr. Archeologie pravěkých Čech. 7, Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. 164 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86124-80-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.