Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Spisovatelské svazy

Spisovatelské svazy

Organizace sdružující spisovatele, literární vědce, kritiky a často rovněž překladatele. V české kultuře a politice často hrály důležitou roli.


Autor: neznámí – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f7cff930-ff41-11e9-a20e-005056827e51?page=uuid:fdda85f0-ff89-11e9-9f23-5ef3fc9ae867&fulltext=Ladislav%20%C5%A0toll, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85779432
Podrobné informace

V březnu 1949 vznikl spojením Syndikátu českých spisovatelů (založeným roku 1919) se Spolkem slovenských spisovatelů Svaz československých spisovatelů (SČSS). Prvním předsedou byl zvolen Jan Drda. Instituce fungovala podle sovětského vzoru, zvolila socialistický realismus jako svůj hlavní kulturní program a měla naplňovat komunistické požadavky kulturní politiky. Na II. sjezdu svazu (22.–29. 4. 1956) se spisovatelé, především František Hrubín a Jaroslav Seifert, kriticky postavili vůči stranické linii vedení. Záhy následovaly personální změny. Na IV. sjezdu SČSS (27.–29. 6. 1967) byla v řadě projevů vyslovena ostrá kritika komunistického režimu, celkový průběh sjezdu tedy předznamenával uvolnění politických poměrů. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy se svaz rozděluje na Svaz českých spisovatelů a Zväz slovenských spisovateľov (ZSS). Předsedou SČS byl zvolen Jaroslav Seifert, ideově tehdy organizace ještě vycházela z atmosféry  pražského jara 1968. Činnost Seifertova svazu byla koncem roku 1970 zastavena.

Koncem roku 1970 vzniká nový Svaz českých spisovatelů. Po  smrti nového předsedy Josefa Kainara (1971) byl do čela zvolen prozaik Jan Kozák. Většina spisovatelů  přistupovala k nové oficiální instituci s despektem. Do nové organizace byla přijata zhruba stovka politicky prověřených a s komunistickým režimem loajálních autorů. Vyvrcholením propagandistického úsilí bylo setkání umělců 28. 1. 1977 v Národním divadle (tzv. Anticharta).

V souvislosti s oficiální politikou glasnosti a perestrojky docházelo ve druhé polovině 80. let k velmi opatrné kritice poměrů i v literárním životě. Některým dříve zakázaným spisovatelům bylo nabídnuto členství. Po listopadu 1989 existence oficiální organizace pozbyla smyslu. Sdružení českých spisovatelů (nástupce Svazu českých spisovatelů) ke dni 31. 3. 1990 zaniklo. Tato skutečnost znamenala i konec Svazu československých spisovatelů. V prosinci 1989 byla založena Obec spisovatelů a další profesní spolky.

Nový spolek Asociace spisovatelů vznikl koncem roku 2014 jako reakce na nespokojenost s Obcí spisovatelů. Předsedou byl zvolen básník Ondřej Lipár.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
https://asociacespisovatelu.cz/
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.