Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Tři králové

Tři králové

Původní křesťanský svátek slavený 6. 1., jímž je zakončeno vánoční období. V tento den je možné potkat tři koledníky v maskách biblických králů.


Masky tří králů, tříkrálová sbírka. Autor: OISV, licence: CC BY-SA 4.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/JMK_Trikralova_sbirka_urad_2.jpg
Podrobné informace

6. 1. je doba, kdy by mělo být završeno období počínající adventem a vrcholící o svátcích vánočních. V tento den by měla být odstraněna vánoční výzdoba a odstrojen vánoční stromek. V některých, zejména menších, městech lze dosud potkat koledníky převlečené za tři krále, oděné v dlouhých řízách a s papírovými korunami na hlavě (jeden z králů může mít začerněný obličej odkazující k představě, že byl negroidní rasy), kteří navštěvují domovy a po koledě je označují křídovým nápisem „K + M + B + letopočet“ na dveře či nad ně.

Postavy tří králů zmiňuje Bible jen v Matoušově evangeliu. Užívá pro ně pojem „magi“, kterým označuje mudrce, kteří se, vedeni betlémskou hvězdou, přišli poklonit právě narozenému Ježíši. Jejich počet Bible neuvádí, stanoven byl teprve v raném středověku, a to na základě tří darů, které Spasiteli přinesli – zlata, kadidla a myrhy. V této době také došlo v některých jazycích k posunu od postavení mudrců ke králům a vznikla i jejich jména – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Lidová tradice praví, že písmena psaná na domovní dveře posvěcenou křídou (nejdříve farářem, posléze koledníky převlečenými za tři krále) odpovídají iniciálám jmen králů. Pocházejí však spíše z latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“, v každém případě jsou vnímána jako požehnání. V minulosti byl předvečer tohoto svátku spojen také s věštěním, neboť byl pokládán za osudový den. Svěceniny z tohoto dne, zejména voda, sůl a křída, byly používány k ochraně lidí, domácnosti a hospodářství. Dnes jsou populární tříkrálové dobročinné sbírky.

Použité zdroje
VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok. Vydání první. Brno: MOBA, 2015. 304 stran. ISBN 978-80-243-6761-3.
WATSON, Richard. A Biblical and Theological Dictionary: Explanatory of the History, Manners, and Customs of the Jews, and Neighboring Nations [online]. New York: Carlton & Phillips, 1856 [cit. 12. 12. 2019]. Dostupné z https://books.google.cz/books?redir_esc=y&hl=cs&id=NqMOAAAAIAAJ&q=Magi#v=snippet&q=Magi&f=false [cit. 3. 1. 2020].

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.