Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček)

Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček)

Raně barokní bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce. Velkolepá stavba je výraznou dominantou okolní krajiny a jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě.


Pohled na hlavní průčelí poutního areálu, jemuž dominuje bazilika Navštívení Panny Marie. Autor: Aleksandr Sukhanek.
Podrobné informace

Počátky Svatého Kopečku sahají do let 1623–1629. Na dříve zalesněném místě tehdy nechal olomoucký měšťan Jan Adrýsek vystavět nevelkou kapli zasvěcenou Panně Marii, kterou svěřil pod správu premonstrátů z nedalekého kláštera Hradisko. Kaple se pod vlivem barokní zbožnosti, v níž hrál mariánský kult významnou úlohu, brzy stala vyhledávaným cílem poutníků, premonstráti proto v roce 1669 přistoupili k výstavbě nového, velkolepějšího chrámu, který byl pod vedením císařského architekta Giovanniho Pietra Tencally dokončen o deset let později. Kolem roku 1700 jej navštívilo ročně až 130 000 poutníků, o něž se staralo 18 kněží. V roce 1784 byl klášter Hradisko včetně probošství na Svatém Kopečku zrušen císařem Josefem II., chrám (od roku 1846 spravovaný premonstráty ze Strahovského kláštera) si však jako poutní místo uchoval značnou oblibu až do dnešních dnů. V roce 1995 jej navštívil papež Jan Pavel II., který mu při této příležitosti udělil čestný titul basilica minor.

Bazilika Navštívení Panny Marie má podobu jednolodního chrámu s vtaženou příčnou lodí a výraznou kupolí. Vstupní průčelí se dvěma věžemi a masivní římsou doplňují po stranách rozměrná obytná křídla bývalého premonstrátského probošství od italského architekta Domenica Martinelliho. Ačkoliv byla přistavěna až několik desetiletí po dokončení kostela (stavba byla zahájena v roce 1712), vytvářejí s ním působivý architektonický celek, který je výraznou dominantou okolní krajiny. Interiér chrámu zdobí množství nástěnných maleb a především nebývale rozsáhlá štuková výzdoba klenby, která místy dosahuje hloubky až 30 cm. Cennou památkou je hlavní oltář s mohutnými postranními sloupy spojenými obloukem, mezi nimiž je umístěn rozměrný obraz Navštívení Panny Marie. Za kostelem se nachází nádvoří s půlkruhovým ambitem a třemi kaplemi. Nejvýznamnější je oválná kaple Jména Panny Marie, jejímž autorem je patrně také Martinelli. Z bývalého kláštera Hradisko (dnes součást Olomouce) vede na Svatý Kopeček historická poutní alej, kterou lemuje řada barokních kaplí a soch.

Použité zdroje
MUSIL, Jiří V. Chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Olomouc: M.O.I.S., 1992. 41 s.
NEDĚLNÍK, Jan a TITZOVÁ, Miroslava. Svatý Kopeček: genius loci. Na Svatém Kopečku: Matice svatokopecká, 2010. 61 s. ISBN 978-80-260-5048-3.
SMEJKAL, Bohuslav. Svatý Kopeček: poutní bazilika Navštívení Panny Marie. Přerov: Polygrafia Přerov pro Matici svatokopeckou, 2015. 43 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Církevní památky; sv. 55. ISBN 978-80-906193-0-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.