Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kladská rašeliniště

Kladská rašeliniště

Neobyčejně krásná krajina na západě České republiky. Díky unikátnímu biotopu je jednou z environmentalisticky nejcennějších částí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.


Rašeliniště Paterák. Autor: Lubor Ferenc - Aisano, licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A9_ra%C5%A1eliny#/media/Soubor:Kladsk%C3%A9_ra%C5%A1eliny_-_Pater%C3%A1k_(2).jpg
Podrobné informace

Kladská rašeliniště se nacházejí v chráněné přírodní oblasti Slavkovský les v západní části České republiky, na pomezí okresů Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji. Jsou chráněna jako přírodní rezervace Kladské rašeliny. Tato rezervace byla vyhlášena již v roce 1933 a tvoří ji pět samostatných rašelinišť, z nichž největšími jsou Tajga (133 ha) a Paterák (93 ha). Lysina má 43 ha, Husí les 15 ha a nejmenší je příhodně nazvané Malé rašeliniště s pouhými 7 ha.

Historicky byla tato oblast v období od 12. do 19. století málo obývaná, protože bylo zakázáno kácet pohraniční lesy a zakládat v nich nové obce. Kromě unikátní přírody se zde nacházejí také kulturní památky, například lovecký zámeček Kladská a Dlouhá stoka, odvodňovací kanál z 16. století, který zásoboval Horní Slavkov vodou. Ve 20. století se na zdejším území nacházel vojenský výcvikový prostor Prameny, zrušený v 50. letech.

Pro turisty zde byly vytvořeny dvě naučné stezky, jedna kolem Kladského rybníka a druhá kolem rašeliniště Tajga. Obě jsou navrženy tak, aby turisté nesešlapali podloží rašelinišť a bylinný porost.

Hlavním důvodem ochrany tohoto území je prostředí rašelinišť s původními porosty vzácného vlhkomilného jehličnanu borovice blatky (Pinus uncinata uliginosa). Tento endemický evropský poddruh je zde ohrožen šířením smrků. Dalším problémem pro její porosty je častá hybridizace s jinými druhy borovic. Rostou zde také další ohrožené druhy flóry, především několik druhů masožravých rostlin, jako je rosnatka okrouhlolistá (Drosela rotundifola), a bobulových keřů, například klikva bahenní (Oxyxoccus palustris). Dají se zde najít i suchopýry (Eriophorum) a mnoho sporadicky se vyskytujících druhů mechorostů a lišejníků. Z živočichů jsou zde zastoupeni hlavně vodní bezobratlí, na rašeliniště navázané druhy motýlů a ptáci.

Použité zdroje
BUSINSKÝ, Roman. Borovice blatka v novém pojetí. Zprávy České Botanické Společnosti. 2009, 44, 35-43. ISSN 1211-5258.
Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: ©2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=166
Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny [online]. Ochrana přírody a krajiny v České republice [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_kladske_raseliny_cz
ZAHRADNICKÝ, Jiří; MACKOVČIN, Peter a kol. Chráněná území ČR sv. XI – Plzeňsko a Karlovarsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, 2004. ISBN 80-86064-68-9
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kladské rašeliny [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A9_ra%C5%A1eliny

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.