Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Klášter Porta coeli

Klášter Porta coeli

Středověký klášter v obci Předklášteří, zhruba 2 km od města Tišnov. Jedná se o jednu z nejstarších a zároveň architektonicky nejhodnotnějších památek rané gotiky v České republice.


Klášter Porta Coeli. Autor: Herbert Frank, licence CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kloster_Porta_Coeli_(27564720388).jpg
Podrobné informace

Klášter Porta coeli založila v roce 1233 královna Konstancie Uherská, vdova po Přemyslu Otakarovi I., spolu se syny, českým králem Václavem I. a moravským markrabětem Přemyslem. Díky podpoře královské rodiny byl postaven za mimořádně krátkou dobu, disponoval také rozsáhlými majetky a patronátem nad řadou moravských kostelů. I přes několikeré vyplenění za husitských válek a za třicetileté války prosperoval a rozrůstal se až do roku 1782, kdy byl zrušen dekretem císaře Josefa II. Po mnohaletém úsilí řádových sester z Lužice se jej v roce 1902 podařilo obnovit a dnes je jediným fungujícím cisterciáckým klášterem na Moravě. Od roku 1955 zde sídlí také Podhorácké muzeum s mineralogickými a historickými expozicemi.

Jádro kláštera tvoří čtvercový vnitřní dvůr (tzv. kvadratura) obklopený raně gotickou křížovou chodbou (ambitem) a budovou konventu s kapitulní síní, ve které se zachoval původní kamenný čtenářský pult. K jižní straně ambitu přiléhá klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na půdorysu trojlodní baziliky s příčnou lodí. V architektuře kostela můžeme najít některé románské prvky, jako např. půlkruhově zakončená okna a obloučkové vlysy na jižní a západní straně, jinak však stavba plně náleží k rané gotice. Za pozornost stojí především šestidílné žebrové klenby chámového chóru a kružby oken východního závěru, které patří k nejstarším svého druhu v českých zemích. Západnímu průčelí kostela vévodí monumentální vstupní portál s mimořádně bohatou plastickou výzdobou. Detailně zpracovaný reliéf v tympanonu zachycuje sedící postavu Krista v mandorle (svatozáři) s Pannou Marií a Janem Křtitelem po boku. Pod nimi jsou v pokleku postavy královského páru, pravděpodobně královna Konstancie a Přemysl Otakar I. (nebo Václav I.), držící v rukou model kostela. Donační scénu doplňují po stranách portálu sochy 12 apoštolů a dvě mohutné figury lvů.  Takto náročně řešený portál je u jinak střídmých cisterciáckých staveb velkou vzácností a patrně měl zdůraznit královský charakter kostela jako zamýšlené nekropole moravských markrabat. Zároveň symbolizuje samotný název kláštera Porta coeli – Brána nebes.

 

 

 

Použité zdroje
KUTHAN, Jiří. Česká architektura v době posledních Přemyslovců: Města - hrady - kláštery - kostely. Vyd. 1. Vimperk: Tina, 1994. 582 s., [16] s. barev. fotogr. ISBN 80-85618-14-1.
Klášter Porta coeli a Podhorácké muzeum = The Porta Coeli Convent and The Podhorácké Museum. 1. vyd. Brno: AVE, 1997. 22 s. ISBN 80-900941-9-8.
FRÍDL, Aleš. Porta Coeli. Brno, 2004. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno. Seminář dějin umění. Vedoucí práce Doc. Dr. Milena Bartlová.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.