Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Nástěnné malby (hrad Karlštejn)

Nástěnné malby (hrad Karlštejn)

Významný evropský soubor středověkých nástěnných maleb, které vynikají svým rozsahem a vysokou kvalitou.


Kostel p.Marie na Karlštejně. ČTK/Peška Stanislav.
Podrobné informace

50.–70. léta 14. století

 

Nástěnné malby vytvořené ve 14. stoletív prostorách středověkého hradu Karlštejna se částečně zachovaly dodnes. Převládají mezi nimi sakrální náměty Boží Trojice, umučení Páně a nebeského vojska. Ikonografický program výzdoby hradu se v průběhu své realizace měnil a byl ovlivněn také architektonickými změnami, k nimž docházelo během výstavby hradu.

Původní malby, jejichž autorem byl nejpravděpodobněji Mikuláš Wurmser, se zachovaly v kostele Panny Marie a v kapli sv. Kateřiny v Menší věži. V kostele Panny Marie je zobrazen Apokalyptický cyklus (Zjevení sv. Jana) a tzv. ostatkové scény, na nichž je zobrazen mj. Karel IV. V kapli sv. Kateřiny lze spatřit středověkou malbu Karla IV. a Anny Svídnické vyzdvihující kříž.

Ústřední myšlenkou výzdoby kaple sv. Kříže je nebeské vojsko (v podobě světců a andělů). Původně tato místnost ve druhém patře Velké věže nebyla zamýšlena jako sakrální prostor. Malby však nesou vyšší symboliku a vyprávějí historii Kristova života a utrpení. Výzdoba kaple navazovala na jiné, na hradě rovněž dochované malby, na výzdobu schodiště (tzv. Jakobův žebřík a cyklus s výjevy z legend o sv. Václavu a sv. Ludmile) s andělským chórem a klečícími postavami Přemyslovců. Jako autor nástěnných maleb je tradičně uváděn Mistr Theodorik.

V Audienční síni Císařského paláce se dochovaly fragmenty původní nástěnné malby v okenních nikách. V tzv. Sále předků byla původně vyobrazena genealogie Karla IV., tzv. Lucemburský rodokmen, který se nedochoval v podobě nástěnných maleb, avšak byl zachycen ve dvou kodexech z 16. století (vídeňský, známý pod označením ÖNB cod. 8330, a pražský, tzv. Codex Heildelbergensis).

Použité zdroje
DVOŘÁKOVÁ, Vlasta a MENCLOVÁ, Dobroslava. Karlštejn. 1. vyd. Praha: SNKLU, 1965. 275, [2] s. Památky; sv. 17.
DVOŘÁKOVÁ, Vlasta. Master Theodoric. Praha: Odeon, 1967. 85, [3] s. Edition Art Treasures.
UCHYTILOVÁ, Barbora. Nástěnné malby na hradě Karlštejn ve světle restaurátorských zásahů. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce Jan ROYT.
VŠETEČKOVÁ, Zuzana, ed. Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna: [stav po restaurování: sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera Na Slovanech v Praze ve dnech 5.5.-7.5.2004. V Praze: Národní památkový ústav, 2006. 254 s., [6] složených l. obr. příl. ISBN 80-86516-23-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.