Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Průmyslová revoluce v českých zemích

Průmyslová revoluce v českých zemích

Proces přechodu tradiční agrární společnosti do moderní industriální éry, který vytvořil předpoklady pro to, aby se české země staly průmyslově nejrozvinutější oblastí rakouské monarchie.


Vítkovické železárny v polovině 19. století. Autor: Neznámý. Licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%ADtkovick%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny_polovina_19_stolet%C3%AD.jpg
Podrobné informace

Průmyslová revoluce začala v českých zemích na přelomu 18. a 19. století. Základem pro její rozvoj byla zdejší bohatá textilní a sklářská manufakturní výroba a dostatek potřebných nerostných surovin, především kvalitního uhlí. Průkopnickou roli v přechodu manufakturní výroby na strojovou sehrál textilní průmysl.

Už v roce 1804 byly do manufaktur ve Varnsdorfu a Stráži nad Nisou přivezeny první parní stroje, celkově však zavádění nových průmyslových technologií do českých zemí představovalo pomalý a finančně náročný proces. V jeho čele proto stáli často bohatí cizinci z Anglie a německých zemí, popř. podnikatelé z řad české šlechty. Postupně se začali prosazovat také bohatí měšťané, především z okruhu českých Němců. Industrializaci dále podpořil ve 30. letech rozvoj finančních ústavů nového typu (spořitelny, pojišťovny) a bouřlivý rozvoj železniční dopravy ve 40. letech 19. století. Jedním z jejích produktů je česká železniční síť, svojí hustotou ojedinělá v celé Evropě. Kromě textilní výroby se brzy rozvinul silný potravinářský průmysl (výroba řepného cukru), sklářský průmysl a výroba porcelánu.

Od 40. let začala postupující industrializace a rozvoj dopravy těžce dopadat na sociální život v českých zemích. Zdaleka ne všichni vnímali změny pozitivně, docházelo tak např. k rozbíjení strojů rozzlobenými dělníky, které moderní technologie připravovaly o práci. Průmyslová výroba však v této době stále ještě zasahovala jen do života menšiny obyvatel, na konci 60. let se však již prosadila celoplošná industrializace. České země se od této doby díky rozvoji těžby uhlí, strojírenství a dalších tradičních průmyslových odvětví staly nejvýznamnější průmyslovou oblastí Rakouska-Uherska, přičemž objem jejich průmyslové výroby překračoval průměr v rámci monarchie více než dvojnásobně. V poslední třetině 19. století se také úspěšně konstituovala vrstva české podnikatelské buržoazie, jejíž firmy a výrobky již mohly plně konkurovat svým německým protějškům. Symbolickým završením tohoto procesu byla v roce 1891 Jubilejní zemská výstava v Praze, která se stala reprezentativní přehlídkou úspěchů českého průmyslu a podnikání.

Použité zdroje
BAHENSKÁ, Marie et al. Habsburkové: 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 830 stran. ISBN 978-80-7422-483-6.
VONDRA, Roman. České země v letech 1792-1848: formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry. 1. vyd. Praha: Libri, 2013. 397 s. ISBN 978-80-7277-503-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.