Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Český jazyk (26 záznamů)

Aktuální členění větné

Syntaktický prostředek typický pro češtinu, který určuje slovosled české věty a zdůrazňuje dominantní část sdělení. Čeština oproti mnoha jiným jazykům nemá slovosled pevně daný, přesto ho určují jemné stylistické rozdíly a není nahodilý.

dostat se do Bohnic

Český frazém s významem zbláznit se.

Česká křestní jména

Jména, která rodiče udílejí svým novorozencům zápisem do matriky. V českém prostředí je běžné jen jedno, jména jsou typicky zařazená do kalendáře a takřka každý den má někdo svátek. Také je typická celá řada domáckých variant pro nejčastěji užívaná česká jména.

Česká příjmení

Již od 18. století povinné označení osob, které se v rodině dědí po otci. Česká příjmení mají rozmanitý původ a ženská příjmení jsou typicky opatřena koncovkou -ová. Mezi nejčastější příjmení v Česku patří Novák, Svoboda, Novotný a Dvořák.

České názvy měsíců

Původně česká označení měsíců, která na rozdíl od většiny evropských jazyků nenásledují názvy latinské. České názvy pracují s obrazností a vztahují se k přírodním jevům typickým pro dané období, ne vždy je však tato obraznost pro běžného uživatele patrná.

Český národní korpus

Rozsáhlá databáze autentických českých textů, ve které je díky speciálnímu softwaru možné zkoumat reálně užívanou češtinu. Český korpus je ve srovnání se zahraničními na vynikající úrovni objemem textů i jejich jazykovědným zpracováním.

Český pravopis

Způsob zápisu češtiny, vychází z reformy Jana Husa. Typická jsou diakritická znaménka, z nichž ě, ů a ř – poslední jmenované považované za jednu z nejtěžších hlásek světa – najdeme prakticky jen v češtině.

Čeština a slovenština

Blízkost jazyků i národů umožňuje hladkou komunikaci na základě vzájemné srozumitelnosti. Ačkoli už porozumění není tak samozřejmé jako za časů Československa v letech 1918–1992, má i dnes slovenština v českém prostředí výjimečné postavení.

Dá sa

Hláška pocházející z vtipu o nekvalitním moravském víně určeném pro Prahu. Užívá se jako hodnocení něčeho, co možná není ideální, ale stále je to přijatelné.

Josef Dobrovský

Jazykovědec, lexikograf, historik, polyglot a jeden z nejvýraznějších učenců osvícenství. Položil základ vědecké slavistice, jazykovědné i literárněhistorické bohemistice, paleoslavistice, popsal normu moderní spisovné češtiny a podnítil rozvoj obrození u nás i u dalších slovanských národů.

Elektrika

V mluvě starších Pražanů označení pro tramvaj.

Filmové hlášky

Filmové hlášky jsou citáty ze známých filmů používané jako vtipný komentář či postoj v situacích reálného života. Jsou pevnou součástí českých lingvoreálií a tvoří i zvláštní kategorii současné české frazeologie.

 

Josef Jungmann

Představitel českého národního obrození, jazykovědec, spisovatel, překladatel, lexikograf a pedagog. Významně se podílel na rozšíření češtiny ve společnosti, pozvedl kvalitu literárního jazyka a také slovní zásoby včetně odborné terminologie.

Káva od žida

Hláška pocházející z divadelní hry bratří Mrštíků Maryša.

Jiří Levý

Překladatel, literární teoretik a zakladatel československé translatologie. Jeho pojetí teorie překladu však pro politickou uzavřenost Československa nebylo ve své šíři a nadčasovosti doceněno.

Menšinové jazyky

Jazyky, které pro tradiční zastoupení daného národa v Česku mají zvláštní status a jsou podporovány i kulturně. Patří mezi ně i slovenština, již je ale možné ve styku s úřady užívat neomezeně. Kromě cizích jazyků má srovnatelné postavení též český znakový jazyk.

Nejstarší česká věta

První ucelená věta v češtině. Pochází z počátku 13. století a stojí v Zakládací listině litoměřické kapituly. Týká se majetkových záležitostí a ilustruje stav středověkého jazyka i práva.

Neřeš to!

Oblíbená česká fráze, podpořená filmem Knoflíkáři, užívaná jako rada ve složité situaci, která doporučuje se problémem příliš nezabývat. Sloveso řešit je rovněž oblíbené pro svoji významovou neurčitost.

Pražský lingvistický kroužek

Jazykovědný spolek založený v meziválečném období, jehož mezinárodní přínos přesáhl pole lingvistiky do celé řady dalších, zejména humanitních věd. Jeho práce ze sémiotiky, jazykové kultury, estetiky a filosofie přispěly k rozvoji funkční jazykovědy a strukturalismu.

Svaťák

Svaťák neboli svatý týden – týden studijního volna pro studenty před ústní částí maturitní zkoušky

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 26

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.